AMP003_32 Shuffling.mp3

Shuffled beat with guitar